Önéletrajz feltöltő nyereményjáték szabályzat

 Adecco Kft. Önéletrajz feltöltő nyereményjáték szabályzata

 

Jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Adecco Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45. G/7.; adószáma: 10443314-2-44) (továbbiakban: Szervező) által szervezett, Önéletrajz feltöltő Facebook nyereményjátékra vonatkozik (továbbiakban: Nyereményjáték).

 

1. A Nyereményjáték célja:

Az Adecco Kft. (továbbiakban: Adecco) széleskörű megismertetése, rajongói számának növelése illetve a rajongóktól önéletrajz gyűjtése.

 

2. Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban való részvétel sem vásárláshoz, sem szolgáltatás igénybevételéhez nem kötött. A Nyereményjátékban részt vehet minden 14. életévét betöltött természetes személy, aki bejelentett Magyarországi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási, és e-mail címmel rendelkezik (továbbiakban: Résztvevő). Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a részvétellel, a nyereménnyel kapcsolatos jognyilatkozatai érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Nyereményjátékban való részvétel díjtalan, a Nyereményjáték a Résztvevők számára szabadon, bármely költség vagy belépési díj nélkül hozzáférhető.  

A részvétel alapfeltétele, hogy a Szabályzatban foglaltakat a Résztvevő maradéktalanul elfogadja.

 

A Nyereményjátékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Illetve nem vehetnek részt a részvételi feltételek valamelyikének nem megfelelő személyek.

 

3. A Nyereményjáték helye:

A Nyereményjáték kizárólag a Facebookon keresztül, a
https://www.facebook.com/AdeccoMagyarorszag oldalon hozzáférhető.

 

4. A nyeremény:

A Nyereményjátékba a Résztvevők azzal a céllal nevezhetnek be, hogy megnyerhessenek egyet az alábbi nyeremények közül:

  • Fődíj: Samsung C3310R típusú, kártyafüggetlen mobiltelefon
  • 10 db Adecco ajándékcsomag (Adecco bögre, egérpad, toll, tépőtömb, nyakbaakasztó, ügyességi játék, kulcstartó)

 

5. A Nyereményjáték menete:

Szervező Nyereményjátékot hirdet meg a https://www.facebook.com/AdeccoMagyarorszag weboldalon (továbbiakban: weboldal), a  Facebook.com közösségi oldal felhasználói között.

A Nyereményjátékban való részvételhez a Résztvevőnek egy saját Önéletrajzot kell feltöltenie, nevének és e-mail címének megadásával.  A like-olással a Résztvevő a Szabályzatot automatikusan elfogadja.

 

A Résztvevő tovább növelheti nyerési esélyét a nyereménysorsolásra, ha ismerősét meghívja, és ők szintén beregisztrálnak az alkalmazásba.

 

6. A Nyereményjáték időtartama:

A Nyereményjáték 2014. november 17.9.00 óra – január 8. 15:59:59 tart.

 

7. Sorsolás

A Nyereményjáték időtartama alatt összesen 1 db sorsolás lesz, mely során egy fődíj nyertest + 3 pótnyertest illetve 10 Adecco ajándékcsomag nyertest + 20 pótnyertest sorsolunk.  A 11 nyertest és a 13 pótnyertest az Adecco számítógépes sorsolással sorsolja ki 2 tanú jelenlétében a székhelyén, 2015. január 9-én 10.00 órakor.

A nyertes nevét a Szervező a Facebook oldalán teszi közzé még 2015. január 10. 13 óráig .

 

8. Nyertesek értesítése

A nyertest minden esetben e-mailen értesítjük, az eredményhirdetés utáni 14 naptári napon belül. A Résztvevő felelős azért, hogy az általa megadott e-mail cím érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen vele venni.

A kisorsolt nyertes az értesítő kiküldését követő 14 naptári napos jogvesztő határidőn belül köteles visszaigazolni e-mail-en a nyeremény átvételi szándékát. Ezen határidő bármely okból történő elmulasztása esetén a nyertes elveszti jogosultságát a nyereményre.

A pótnyertes nyereményének átvételére is a fenti szabályok érvényesek.

 

9. A nyeremények kézbesítése

A nyeremény átadása postai úton történik. A nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható. A nyeremény esetlegesen felmerülő adó - és járulékvonzatait a Szervező viseli.

 

10, Pótnyertes

Amennyiben a Szervező nem éri el a nyertest a fentiek szerint; illetve az nem igazolja vissza 14 naptári napon belül a nyeremény átvételi szándékát, úgy a pótnyertest értesítjük.

Azaz, ha a nyertes nem jelentkezik nyereményéért vagy nem teljesíti a feltételeket, az elsőként kisorsolt pótnyertesre száll a nyeremény jogosultsága, ha ő sem felel meg valamelyik követelménynek, úgy a második pótnyertesé a jog és így tovább.

 

11. Adatkezelés, adatvédelem

Az adatkezelés során az Adecco Kft. maradéktalanul betartja az adatvédelmi jogszabályi előírásokat, az adatkezelés az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentésre került.

A Nyereményjátékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az Adecco adatkezelési nyilatkozata elérhető az Adecco honlapján: http://adecco.hu/hu/data-management-regulation

A Nyereményjátékban való részvétellel, a kötelezően kitöltendő rovatok (név, e-mail cím) kitöltésével a Résztvevő feltétel nélkül, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adecco Kft., mint adatkezelő megadott személyes adatait a Nyereményjátékban való részvétel, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyeremény átadása céljából kezelje, illetve felhasználja, a nyertes nevét a nyereménysorsolást követően a https://www.facebook.com/AdeccoMagyarorszag oldal hírfolyamában közzétegye, anélkül, hogy ebből eredően a nyertes jogot formálhatna bármilyen egyéb anyagi vagy nem anyagi jellegű igényre, követelésre.

 

A Résztvevő a kötelezően kitöltendő rovatok (név, e-mail cím) kitöltésével feltétel nélkül, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címét az Adecco Kft., mint adatkezelő marketing céljaira kezelje, illetve felhasználja, nevét és e-mail címét a Nyereményjáték végét követően marketing hírlevelek online megküldése céljából kezelje, illetve felhasználja. Az adatkezelés az adatkezelő megszűnéséig vagy a hozzájárulás írásbeli visszavonásáig (marketing hírlevélről történő leiratkozás) szól. A marketing hírlevélről leiratkozni írásban az alábbi elérhetőségeken lehet:

E-mail: adecco@adecco.hu Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45. G/7.

 

A 16. életévét betöltött kiskorú Résztvevő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

12. Felelősség kizárás

A Résztvevő által megadott adatok hiányosságából fakadó (pl.: névelírás) késedelemért (pl. értesítés) a Szervező nem vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőket terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Résztvevő tevékenységének esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Szervező hibás működéséből, az esetleges késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a weboldal, vagy a Facebook.com közösségi oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

13. A Szabályzat érvényessége és módosításának lehetősége

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Résztvevő kártalanítása nélkül a Szabályzatot a Nyereményjáték közben módosítsa, a Nyereményjátékot meghosszabbítsa vagy leállítsa, amennyiben akaratán kívül bekövetkező bármely esemény vagy tény ezt szükségessé teszi. Ezen felül, a Résztvevő kártalanítása nélkül a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményeket megváltoztassa, a Szabályzat bármely pontját vagy a bonyolítás bármely pontját módosítsa, amennyiben előre nem látható körülmények és/vagy tőle független események ezt indokolttá teszik.

 

14. Egyéb

A Résztvevő kijelenti és szavatol azért, hogy a megadott adatai megfelelnek a valóságnak. A Résztvevő elismeri, hogy az általa a Szervezővel közölt valótlan adatokból fakadó következmények tekintetében korlátlan felelősség terheli, a valótlan adatkezeléssel a Szervezőnek okozott kárt köteles megtéríteni.

Szervező rögzíti, hogy a Facebook teljeséggel független a jelen, promóciós célú nyereményjáték szervezésétől, továbbá a Facebook ahhoz támogatást nem nyújt, illetőleg abban nem vesz részt.

 

 

A Nyereményjátékban való mindennemű részvétellel a Résztvevő automatikusan maradéktalanul, kifejezetten és minden fenntartás nélkül elfogadja jelen nyereményjáték szabályzat minden egyes pontját, rendelkezését.

 

 

Kelt: Budapest, 2014. november 11.

 

 

Adecco Kft.

Szervező